×

Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.wszystkowporzadku.com.pl

 

1. Definicje i postanowienia ogólne

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Właściciel – Clovin S.A., z siedzibą przy ul. Zarzecze 14, 18-220, Czyżew – Osada, (KRS: 0000338658, NIP: 7221609039, REGON: 200305532).
  2. Serwis – strona internetowa pod adresem www.wszystkowporzadku.com.pl, zawierająca  informacje o produktach produkowanych przez Właściciela, wraz z cennikiem.
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników
  4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.  Serwis

2.1. Serwis jest przeznaczony dla konsumentów w tym również tych, którzy są zainteresowani zakupem produktów Właściciela i zawiera materiały informacyjne i poglądowe dotyczące produktów oraz marek Właściciela. Zadaniem materiałów jest dostarczanie użytkownikom informacji na temat prania i utrzymywania czystości w domu.
2.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych przez Serwis.
2.3. Serwis odsyła do zewnętrznych stron internetowych Właściciela, dostępnych pod adresem: www.sklep.clovin.com.pl. Korzystanie z tych stron internetowych oznacza akceptację odrębnych regulaminów, udostępnionych na tych stronach internetowych.

 

3. Prawa własności przemysłowej i intelektualnej

Właścicielowi na zasadzie wyłączności przysługują autorskie prawa majątkowe do wszelkich udostępnionych materiałów oraz do znaków towarowych jak i oznaczeń produktów. Wszelkie utwory i znaki towarowe, udostępnione w Serwisie nie mogą być wykorzystywane bez zgody i wiedzy Właściciela. Korzystanie i rozporządzanie z tych Materiałów jak i znaków towarowych bez zgody Właściciela powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawach autorskich i pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz. 666 z późn. zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach.

 

4. Dane osobowe

Użytkownik oświadcza: że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę „Clovin S.A.”, swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie i Użytkownikowi przysługuje prawo do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Udostępnione dane osobowe będą chronione przez Właściciela z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane podmiotom trzecim

 

5. Zrzeczenie się odpowiedzialności medycznej:

5.1. Informacje zawarte na Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią substytutu dla porady medycznej.
5.2. Właściciel nie udziela porad medycznych, które mogłyby zastąpić osobiste lub pośrednie konsultacje z lekarzem.
5.3. Wszystkie treści, w tym tekst, grafika, obrazy i informacje, publikowane są jedynie w ogólnych celach informacyjnych.
5.4. Nie należy polegać na informacjach przeczytanych w serwisie zamiast zasięgania profesjonalnej porady medycznej.

 

6. Ogólne zrzeczenie się odpowiedzialności:

6.1. Serwis został stworzony przez Właściciela na podstawie ogólnych informacji. Zmiany w okolicznościach po publikacji mogą wpłynąć na kompletność lub dokładność niniejszych informacji. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki zawarte w niniejszych informacjach lub jakikolwiek brak aktualizacji lub korekty niniejszych informacji. Należy indywidualnie ocenić i zweryfikować dokładność, kompletność i wiarygodność informacji zawartych w Serwisie, oraz szukać profesjonalnej porady, gdy jest to konieczne.
6.2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakkolwiek spowodowane, wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z polegania na informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

 

7. Niezamawiane pomysły

Właściciel nie akceptuje informacji i materiałów, które są poufne lub zastrzeżone. Jeżeli Użytkownik chce zachować poufność informacji lub materiału nie powinien ich przekazywać drogą mailową lub też bez uprzedniego otrzymania zgody Właściciela. Jeśli pomimo tego Użytkownik prześle informacje bądź materiały drogą mailową lub też bez zgody Właściciela, Właściciel nie gwarantuje ich traktowania jako poufne lub zastrzeżone.

 

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje dotyczące Serwisu należy składać oraz przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres email clovin@clovin.com.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela jest ostateczne i nie przysługuje od niej odwołanie.
8.2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykładnią niniejszego Regulaminu, Właściciel ma prawo do wiążącej wykładni Regulaminu.
8.3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Serwisie.
8.4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
1) ewentualne problemy techniczne (w szczególności: awarie urządzeń i programów komputerowych zapewniających dostęp do Internetu, działanie poczty elektronicznej) uniemożliwiające  lub utrudniające wykonywanie praw i obowiązków określonych w Regulaminie,
2) skutki podania przez Uczestnika niewłaściwych danych, w szczególności danych niezbędnych do udostępnienia hasła,
8.5 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Witryny.

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2016

Potwierdzam
Przypomnij później

Informacje o polityce prywatności oraz ciasteczkach (ang. cookies)

Strona producenta Clovin.com.pl w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Korzystając ze strony clovin.com.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.
Clovin S.A., z siedzibą przy ul. Zarzecze 14, 18-220, Czyżewa, (KRS: 0000338658, NIP: 7221609039, REGON: 200305532) jako właściciel strony clovin.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmian w Polityce Prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników strony www

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
CLOVIN S.A., ul. Zarzecze 14, 18–220 Czyżew, NIP: 722-16-09-039 (dalej CLOVIN).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? W sprawach danych osobowych napisz do nas:
adres e-mail: odo@clovin.com.pl,
adres pocztowy: CLOVIN S.A. 18-220 Czyżew, ul. Zarzecze 14

Skąd mamy Twoje dane i dlaczego je przetwarzamy?
Otrzymaliśmy je od Ciebie za sprawą przesłanego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie clovin.com.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Clovin?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do odpowiedzi na korespondencję, którą do nas wysłałeś:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Clovin, którym jest:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz uprawnienia wobec Clovin w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

Jeżeli się nie zgadzasz z naszą polityką prywatności opuść stronę.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)
Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu Clovin

Potwierdzam
Przypomnij później