×

Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.wszystkowporzadku.com.pl

 

1. Definicje i postanowienia ogólne

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  1. Właściciel – Clovin S.A., z siedzibą przy ul. Zarzecze 14, 18-220, Czyżew – Osada, (KRS: 0000338658, NIP: 7221609039, REGON: 200305532).
  2. Serwis – strona internetowa pod adresem www.wszystkowporzadku.com.pl, zawierająca  informacje o produktach produkowanych przez Właściciela, wraz z cennikiem.
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników
  4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.  Serwis

2.1. Serwis jest przeznaczony dla konsumentów w tym również tych, którzy są zainteresowani zakupem produktów Właściciela i zawiera materiały informacyjne i poglądowe dotyczące produktów oraz marek Właściciela. Zadaniem materiałów jest dostarczanie użytkownikom informacji na temat prania i utrzymywania czystości w domu.
2.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych przez Serwis.
2.3. Serwis odsyła do zewnętrznych stron internetowych Właściciela, dostępnych pod adresem: www.sklep.clovin.com.pl. Korzystanie z tych stron internetowych oznacza akceptację odrębnych regulaminów, udostępnionych na tych stronach internetowych.

 

3. Prawa własności przemysłowej i intelektualnej

Właścicielowi na zasadzie wyłączności przysługują autorskie prawa majątkowe do wszelkich udostępnionych materiałów oraz do znaków towarowych jak i oznaczeń produktów. Wszelkie utwory i znaki towarowe, udostępnione w Serwisie nie mogą być wykorzystywane bez zgody i wiedzy Właściciela. Korzystanie i rozporządzanie z tych Materiałów jak i znaków towarowych bez zgody Właściciela powoduje powstanie odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawach autorskich i pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz. 666 z późn. zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach.

 

4. Dane osobowe

Użytkownik oświadcza: że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę „Clovin S.A.”, swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie i Użytkownikowi przysługuje prawo do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Udostępnione dane osobowe będą chronione przez Właściciela z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane podmiotom trzecim

 

5. Zrzeczenie się odpowiedzialności medycznej:

5.1. Informacje zawarte na Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią substytutu dla porady medycznej.
5.2. Właściciel nie udziela porad medycznych, które mogłyby zastąpić osobiste lub pośrednie konsultacje z lekarzem.
5.3. Wszystkie treści, w tym tekst, grafika, obrazy i informacje, publikowane są jedynie w ogólnych celach informacyjnych.
5.4. Nie należy polegać na informacjach przeczytanych w serwisie zamiast zasięgania profesjonalnej porady medycznej.

 

6. Ogólne zrzeczenie się odpowiedzialności:

6.1. Serwis został stworzony przez Właściciela na podstawie ogólnych informacji. Zmiany w okolicznościach po publikacji mogą wpłynąć na kompletność lub dokładność niniejszych informacji. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki zawarte w niniejszych informacjach lub jakikolwiek brak aktualizacji lub korekty niniejszych informacji. Należy indywidualnie ocenić i zweryfikować dokładność, kompletność i wiarygodność informacji zawartych w Serwisie, oraz szukać profesjonalnej porady, gdy jest to konieczne.
6.2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakkolwiek spowodowane, wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z polegania na informacjach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

 

7. Niezamawiane pomysły

Właściciel nie akceptuje informacji i materiałów, które są poufne lub zastrzeżone. Jeżeli Użytkownik chce zachować poufność informacji lub materiału nie powinien ich przekazywać drogą mailową lub też bez uprzedniego otrzymania zgody Właściciela. Jeśli pomimo tego Użytkownik prześle informacje bądź materiały drogą mailową lub też bez zgody Właściciela, Właściciel nie gwarantuje ich traktowania jako poufne lub zastrzeżone.

 

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje dotyczące Serwisu należy składać oraz przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres email clovin@clovin.com.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela jest ostateczne i nie przysługuje od niej odwołanie.
8.2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wykładnią niniejszego Regulaminu, Właściciel ma prawo do wiążącej wykładni Regulaminu.
8.3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Serwisie.
8.4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
1) ewentualne problemy techniczne (w szczególności: awarie urządzeń i programów komputerowych zapewniających dostęp do Internetu, działanie poczty elektronicznej) uniemożliwiające  lub utrudniające wykonywanie praw i obowiązków określonych w Regulaminie,
2) skutki podania przez Uczestnika niewłaściwych danych, w szczególności danych niezbędnych do udostępnienia hasła,
8.5 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej Witryny.

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2016

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.